Утвърждавам: ……..

Даниела Арабаджиева
Директор

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

на основание ЧЛ. 181 КТ,  за  учебната 2020/2021 година

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на труда в СОУ „ М.Райкович“, град Лясковец.

Чл. 2. Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя на трудовите правоотношения.

Чл. 3. В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностните характеристики.

Чл. 4. Органите на синдикалните организации имат право да участват в под­готовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се от­насят до трудовите отношения, за което училищният директор задължително ги поканва.

                                                                   

ГЛАВА ВТОРА

                  ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Раздел I   -  ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Чл. 5. Трудов договор се сключва между работника или служителя и директо­ра на училището.

Чл. б. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от две­те страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника или служителя, както и уведомле­ние по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено в ТП на НАП, и длъжностна характеристика и служебна бележка за получен инструктаж.

Чл. 7. При сключване на трудовия договор директорът запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заемащата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 8. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор, са:

−                заявление (свободен текст);

−                професионална автобиография;

−                лична карта за самоличност, която се връща веднага на лицето;

−                документ за придобито образование, специалност, квалификация, пра­воспособност, научна или професионално-квалификационна степен;

−                документ за стаж по специалността - за педагогическите кадри;

−                 тру­дова книжка;

−                документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотно­шение за срок над 3 месеца;

−                свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от 6 месеца от прекратяването на последния трудов договор.

Чл. 9. Трудово правоотношение между страните се създава от момента на сключ­ването на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

Чл. 10. Началото на изпълнението, времетраенето на трудовия договор се уреждат съобразно КТ.

Чл. 11. Съдържанието на трудовия договор се определя от:

−                индивидуалния трудов договор;

−                колективния трудов договор.

Чл. 12. С трудовия договор се определят мястото и характерът на изпълнява­ната работа и трудовото възнаграждение.

Чл. 13. Съдържанието на трудовия договор включва условията, които опре­делят правата и задълженията на работника или служителя и тези на директора.

Чл. 14. Условията на трудовия договор са законови - тези, които са отразени в КТ и други нормативни документи, и необходими - място и характер на работата, предмет на дейност, обем на работа, условия на труд и трудови възнаграждения.

1. Предметът и обхватът на дейността се определят със съответната длъжностна характеристика.

Чл. 15. Трудови договори се сключват при условията и реда на КТ.

 

Раздел II

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ

 

 Чл. 16. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ.

 Чл. 17. За заемане на длъжността „учител" се изисква диплома за завършена степен „бакалавър",„магистър" или „специалист".

Чл. 18. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:

−                са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за
умишлени престъпления;

−                са лишени от право да упражняват професията си;

−                страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с Наредба на образованието и науката,съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 19. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи - проуч­ване на определен списък от документи, представени от кандидатите за заемане на учителска длъжност.

Чл. 20. Директорът на училището обявява свободните работни места в бюро­то по труда и в РИО в тридневен срок от овакантяването им.

Чл. 21. Обявата на директора трябва да съдържа:

−                точно наименование и адрес на училището;

−                свободната длъжност или длъжността, която ще бъде заета на осно­вание чл. 68, т. 3 от КТ - до завръщане на замествания на работа;

−                изискванията за заемане на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

−                изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 125 от ППЗНП;

−                началния и крайния срок за подаване на документите.

 

Раздел III

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Чл. 22. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спаз­ват разпоредбите на раздел IX от КТ.

 

Раздел IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 23. Предмет на изпълнение на трудовия договор може да бъде всяка до­говорна клауза с писмено съгласие между страните.

Чл. 24. Директорът може едностранно да увеличава трудовото въз­награждение на работника или служителя.

Чл. 25. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредби­те на чл. 118 и чл. 119 от КТ.

Чл. 26. Директорът на училището може да бъде командирован от началника на РИО след съгласуване на финансиращия орган.

Чл. 27. При командироване на работници и служители се спазват разпоред­бите на КТ и Наредба за командировките в страната.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Раздел I ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА:

 

Чл. 28. Длъжен е да предостави на педагогическия и непедагогическия пер­сонал необходимите условия за изпълнение на работата на трудовото правоот­ношение, за която са се уговорили, като осигури:

−  работата, която е определена при възникване на трудовото правоот­ношение;

−  работно място и условия в съответствие с характера на работата;

−  здравословни и безопасни условия на труд;

−  длъжностна характеристика;

−  указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения
и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 29. Длъжен е да пази достойнството на учителя, възпитателя или служителя по вре­ме на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

Чл. 30. Длъжен е да изплаща в установените срокове на членовете на тру­довия колектив уговореното възнаграждение за извършената работа и да ги осигури за всички осигурителни социални рискове съгласно условия и по ред, установени в отделен закон.

Чл. 31. Длъжен е да създаде условия на учителите да повишават професио­налната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоя­телна подготовка.

Чл. 32. Директорът на учебното заведение като орган за управление:

−        организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;спазва и прилага държавните образоватилни изисквания;

−        осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;представлява институцията пред органи, организации и лица исключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съ­ответствие с предоставените му правомощия;разпорежда се с бюджетните средства;

−        сключва и прекратява трудови договори с,учителите, служителите и работниците;

−        награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП;

−        организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;

−        подписва и подпечатва документите за преместване на ученици за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището

−        съдейства на компетентните органи за установяване на допуснати нарушения;

−        контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на за­ дължителната документация и съхранява учебната документация;осигурява условия за здравно-профилактична дейност;

−        изготвя длъжностно разписание на персонала и работните заплати.

Чл. 33. Като председател на педагогическия съвет директорът осигурява из­пълнение на решенията му.

 

Раздел II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР

 

Чл. 34. За всяка учебна година директорът определя със заповед лицата, ко­ито да го заместват.

 

ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 35. Помощник-директорът по учебната дейност подпомага директора при организиране и контролиране на учебно-възпитателната дейност на училището: от I до ХІІ класове чрез:

-посещение на учебните часове на учителите за наблюдаване на орга­низацията на учебния процес;

-провеждане на контролни и класни писмени работи, тестове, анкетии др. за оценяване ефективността на учебната дейност.

Чл. 36. Отговаря за правилното водене и съхраняване на учебната и училищ­ната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН. Най-малко веднъж месечно проверява документацията и регистрира теку­щите резултати на учениците.

Чл. 37. (1) Помощник-директорът по УД контролира реда и дисциплината и спазването на вътрешния правилник и ред. Отговаря за направлението „Безопасност на движението".

Организира подготовката на седмичното разписание и неговото реализиране

Носи отговорност за редовното участие на учениците във формите на ЗИП и СИП и за резултатите от обучението в тях.

Подпомага класните ръководители и учители по съответните пред­мети по правилното водене на учебната документация.

Организира подготовката и провеждането на изпити - поправител­ни, приравнителни, приемни, за промяна на оценката, зрелостни, самостоятелна подготовка и др.

Участва в заседанията на Педагогическия и Училищния съвет и подпо­мага директора при подготовката и реализирането на взетите решения.

Отговаря за дежурството на учителите по време на учебния процес.

Отговаря за връзката на училището с родителите, с комисията попревенции за борба с противообществените прояви, за обучението по безопас­ност на движението.

Съзнателно подпомогнал извършването на актове на дискримина­ции, носи отговорност по силата на ЗЗЗСД.

Не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, осно­вана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Лицето, съзнателно подпомогнало извършването на актове на дис­криминация, носи отговорност по силата на Закона за защита срещу дискримина­цията.

Чл. 43. Организира и контролира: правилното водене на училищната доку­ментация и кореспонденция, изпълнението на текущите и основни ремонти; раз­ширяването и обогатяването на материално-техническата база.

Чл. 44. Осигурява: УВП с необходимите УТС и пособия; изпълнението изис­кванията по противопожарна охрана, охрана и хигиена на труда; летния отдих и храненето на учениците.

Чл. 45. Участва в разработването на: бюджета, плана по труда и седмичното разписание на училището, Образец 1, вътрешната нормативна уредба, свързана с организацията на работната заплата.

 

УЧИТЕЛИ

 

Чл. 46. Задължения :

(1)Общи

1.а.

−        работи за постигане от учениците на държавните изисквания за зна­ния, умения и навици;

изготвя тематични разпределения на учебния материал и други плано­ве, посочени в ръководството

−                за организиране на учебно-възпитателната рабо­та или възложени от училищното ръководство;

−                 извършва предварителна научна и методическа подготовка за всекиурок, свързана с особеностите на класа и учениците;

−                 контролира самоподготовката на учениците, като оценява знанията и уменията им по начин, посочен в ЗНП, ППЗНП и/или в Правилника за дейността на училището;

−                вписва оценките на учениците в дневника на класа и в ученическите книжки веднага след оформянето им;

−                оформя срочни и годишни оценки съгласно Наредба № 3 от 15.04.2003 год. на МОН (изм., ДВ бр. 70 от 09.09.2011 г.);

−                провежда консултации с ученици по график, утвърден от директора на училището;

−                спазва разпоредбите на Правилника за дейността на училището по от­ношение на освобождаването на ученици от учебни занятия;

−                поддържа връзка с родителите (настойниците) на учениците, на които преподава;

−                води стриктно документацията, за която отговаря, като спазва Наредба № 4 (Обн. ДВ бр. 51 от 11.06.2013 г.);

−                спазва точно училищния учебен план, учебните програми, седмично­то разписание на часовете, графика за провеждане на учебните занятия и работ­ното време, приети в училището;

−                дежури в училище по график, изготвен от директора;

−                участва в работата на Педагогическия съвет и в служебни мероприя­тия, организирани в училището;

−                изпълнява решенията на Педагогическия съвет и законосъобразните нареждания на директора;

−                поддържа и повишава професионалната си компетентност по самос­тоятелен път или като участва в организирани от училището и извън него квали­фикационни форми;

1 б.

−                спазва тайната на поверителните материали, използвани в училището;

−                не предоставя на ученици и на външни лица дневници и друга докумен­тация;

−                няма право да дава частни уроци на ученици, които обучава, и на лица,които ще се явят на изпит в училището, в което преподава;

−                не пуши и да не употребява алкохол и други упойващи вещества вучилището и в района около него в присъствието на ученици.

−                не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основанана пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(2) Като класен ръководител учителят:

−  изготвя план на класния ръководител и работи за неговото изпълнение;ежемесечно изготвя справка до пето число на следващия месец по об­разец за ученик, допуснал 5 неизвинени отсъствия, и за ученик, придошъл отдруго училище - в 14-дневен срок от записването му;

−  запознава учениците и родителите с решенията на ПС, които ги засягат;

−  съхранява медицинските бележки на учениците;

−  взема решения по отношение отсъствията на учениците, като спазва изискванията на Правилника за дейността на училището;извършва проучване сред родителите и учениците във връзка с изуча­ване на чужд език и избора на СИП;

−  организира и провежда родителски срещи съгласно плана на училището;

−  изготвя документи за завършен клас (степен) или за преместване на ученици в друго училище съгласно ППЗНП и Наредба № 4 на МОН;

−  осигурява връзките на училището с родителите (настойниците) на уче­ниците от класа си.

Чл.47. Права (1) Общи:

-                    избира организацията, методиката и средствата за обучение;

-                     избира формите и времето за текущ контрол на знанията и на уменията на учениците, съобразявайки се с Правилника за дейността на училището;

-                    участва при обсъждането на провежданата от него учебно-възпитателна работа;

-                     има право да бъде председател или член (или квестор) на комисия по провеждане на поправителни, приравнителни изпити или изпити за промяна на оценката, както и на изпити на ученици на самостоятелно или на индивидуално обучение, съобразявайки се с произтичащите от това задължения;

-                    провежда училищен кръг на олимпиада по предмета, по който преподава;

-                     ползва главна книга, книга за подлежащите, регистрацион­на книга и приключени дневници (срещу подпис в специална книга при ЗАТС);

-                     избира начините и формите за поддържане на професионалното си равнище и за повишаване на квалификацията си;ползва безпрепятствено техническите средства (ксерокс, компютър и т.н.);

-                    ползва придобивките, договорени в КТД (при условие, че е член на синдикал­на организация или се е присъединил към договореностите по установения в КТ ред);

-                    получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, парични награди и работно облекло, при условие, че причините за закъснението не са в училищните органи;

-                    ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на директора.

2) Класният ръководител има право:

-                    разрешава отсъствия на ученици в съответствие с Правилника за дей­ността на училището;

-                    използва родители специалисти за възпитателна дейност;

-                    налага и отменя наказания на ученици и да прави предложения за това в съответствие с Правилника за дейността на училището;

-                    прави мотивирани предложения пред ПС за награждаване на ученици.
Чл. 48. Отговорности:

-                    работи за постигане от учениците на знания, умения и навици съгласно ДОИ;

-                    работи за изучаване на индивидуалните особености на учениците, на тех­ните наклонности и интереси и за правилното им професионално ориентиране;

-                    следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес;

-                    инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експло­атация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, коитомогат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците;

-                    зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки ученик;

-                    грижи се за живота и здравето на учениците по време на учебния про­цес и при организирани училищни и извънучилищни мероприятия;

-                    грижи се за състоянието на МТБ, която ползва, и за организиране на нейното осъвременяване и обогатяване;

-                    отговорен е за виновно неизпълнение на професионалните си задъл­жения и за нарушаване на трудовата дисциплина съгласно КТ;

-                    отговорен е за щети, нанесени от ученици, външни лица или друг пер­сонал, по време на неговото дежурство в съответствие с Правилника за дейност­та на училището.

Чл. 49. Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното време, влиза в час в момента на втория звънец и не задържа учениците след би­енето на звънеца за излизане от час.

Чл. 50. Уведомява директора при отсъствие от работа по здравословни при­чини  незабавно и предоставя болничен лист в срок от 3 работни дни.

Чл. 51. Предварително писмено уведомява директора при извеждане на ученици­те извън училищната сграда на наблюдения, изложби, концерти, екскурзии и други и в еднодневен срок представя на директора писмен отчет за извършената работа.

Чл. 52. При участие на учениците в регионални и други състезания учителят, придружаващ училищния отбор, е длъжен да подготви следните документи: спи­сък на отбора; ЕГН на състезателите, подписан от учителя водач и от директо­ра на училището и заверен с училищния печат; лична карта; лична ученическа карта; документ за предсъстезателен медицински преглед с вписани датите и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е извършен прегледът; застрахователна полица „Злополука", отборна по вид спорт, осигуряваща застрахователна защита на отбора.

Чл. 53. След приключване на учебните занятия за деня оставя дневника за съхранение в учителската стая.

Чл. 54. Учителите нанасят материала в Материалната книга за деня и полагат подпис за всеки взет учебен час.

 

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

 

Чл. 55. Дежурните учители са длъжни:

-                    да спазват утвърдения от директора график за дежурство;

-                    да идват 30 минути преди започване на учебните занятия за устано­вяване състоянието на училищната база и подготовката й за учебно-възпитателния процес;

-                    да контролират графика за времетраене на учебните часове;

-                    да контролират правилното и редовно попълване на материалната книга за взетия учебен материал;

-                    да докладват на училищното ръководство за неизправности или на­несени щети на материалната база или констатирани нарушения;

-                    да носят отговорност за реда и за дисциплината в учебната сграда;

-                    да напускат последни училищната сграда след приключване на учебните занятия;

-                    след биенето на първия учебен звънец да предприемат мерки за подготовка на учениците за учебен час.

 

ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 

Чл. 56. Основните задължения по трудовото правоотношение се уреждат съгласно КТ, длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗНП и ППЗИП.

Чл. 57. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и служителите са длъжни:

-                    да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват рабо­тата, за която са се уговорили;

-                    да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място докрая на работното време;

-                    да се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените задачи;

-                    да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през ра­ботно време;

-                    да използват цялото работно време за изпълнение на възложените
задачи;

-                    да спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други законови нареждания на работодателя;

-                    да пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата база, както и да пестят разходването на електрическа енергията, вода, ото­пление и на други консумативи;

-                    да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпростра­няват поверителни за него сведения;

-                    да съгласуват работата си и да си оказват помощ и съдействие;

-                    да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от норма­тивните актове, от колективния трудов договор и от характера на работата;

-                    в отношенията си с учениците и с техните родители не допускапрояви на физически или психически тормоз на основата на пол, народност, ет­ническа принадлежност и религия.

Чл. 58. Работниците и служителите имат право:

-          На своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните дейности и дела;

-          да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и за резултатите от трудовата си дейност или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 Раздел I

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Чл. 59. Определено е в длъжностните характеристики на учителите, възпитателитте и непедагогическия персонал

Раздел II

ПОЧИВКИ

 

Чл. 60. В училище е определена обедна почивка от 60 минути за всички работещи в него.

 

 

Раздел III

ОТПУСКИ

 

Чл. 61. Отпуските на педагогическия и на непедагогическия персонал в учи­лището се определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Чл. 62. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни, от които по чл. 155 от КТ - 48 работни дни  

Чл. 63. ал (1) Учителите ползват платен годишен отпуск  в размер на 56 работни дни, служителите в размер на 28 работни дни.

      ал. (2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканци­ите, като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време.

.

ГЛАВА ПЕТА

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

 

Чл. 64. За редовно неизпълнение на професионалните си задължения, нару­шения на трудовата дисциплина, на училищния правилник и на правилника за вътрешния трудов ред работниците и служителите носят дисциплинарна отго­ворност и се наказват съгласно КТ.

Чл. 65. Нарушение на трудовата дисциплина е и неизпълнение на задължени­ята, произтичащи от длъжностната характеристика, ЗНП, ППЗНП и чл. 187 от КТ.

Чл. 66. За нарушения на трудовата дисциплина се налагат дисциплинарни на­казания съгласно гл. IX, раздел III на КТ.

ГЛАВА ШЕСТА

                    ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Раздел I

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 67. Работодателят, педагогическият и непедагогическият персонал носят имуществена отговорност съгласно КТ, законовите разпоредби в страната и нор­мативната база за системата на народната просвета.

Чл. 68. Имуществена отговорност носят и учениците, които при повреда на училищното имущество възстановяват нанесената щета в 10-дневен срок от от­криване на виновните ученици.

Раздел II

ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл. 69. Другите видове обезщетения се изплащат на училището, от педагогическия и непедагогическия персонал при нарушаване на изискванията за съхраняване на безплатните учебници.

ГЛАВА СЕДМА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл. 70. Учителите и другият педагогически персонал имат право на участие в квалификационни форми, на професионално развитие и на израстване и мето­дически изяви.

Чл. 71. Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация се сключва между училищния директор и членовете на педагогическия и непедаго­гическия колектив на основание на чл. 234 от КТ.

 

ГЛАВА ОСМА

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

 

Чл. 72. Трудовото възнаграждение в училище се изплаща в пари лично на работника или служителя чрез дебитна карта по банков път всеки месец еднократно в края на месеца.

Чл. 73. Размерът на трудовото възнаграждение се определя съгласно  Наредба № 1 (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2010 г.) за работните заплати на персонала в звената от систе­мата на народната просвета и от вътрешните правила за работната заплата в условията на делигиран училище бюджет.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

Чл. 74. Училищният директор е длъжен да осигури здравословни и безопас­ни условия на възпитание, обучение и труд в училището, като:

1.  разработи и утвърди правила за осигуряване на безопасни условияна труд.

2.  утвърди правилник за осигуряване на безопасни условия на възпи­тание, обучение и труд.

3.  провеждането на видовете инструктажи се извършва от пом.-дирек­тора спедагогическия и непедагогическия персонал и с учениците от класните ръководители (на първия учебен ден след 15.09., на първия учебен ден  след зимната ваканция и на първия учебен ден след пролетната ваканция и последния учебен ден за лятото).

4.  осигури санитарно-битово и медицинско обслужване съгласно гл. X на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. на МТСП   (изм. ДВ. бр.24 от 12.03.2013г.)

Чл. 75. Директорът взема мерки за предотвратяване на трудовите злополуки в училището, установява станала трудова злополука, уведомява съответните ор­гани и в тридневен срок съставя акт за злополуката.

Чл. 76. Работниците и служителите са длъжни да спазват утвърдените от ди­ректора правилници, наредби, указания, правила, инструктажи и инструкции, свързани с безопасните условия на труд.

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл. 77. С прекратяване на трудовия договор престава да съществува трудово правоотношение.

Чл. 78. Прекратяване на трудовия договор се извършва при спазване разпо­редбите на КТ.

Чл. 79. Прекратяването на трудовия договор става с писмена заповед на ди­ректора, в която точно е отразено основанието на съответния член от КТ, въз основа на който става прекратяването.

Чл. 80. Издадената заповед се връчва лично на работника или служителя. Съ­гласно чл. 1-13 от КТ причините за прекратяване на трудовия договор и датата се вписват в трудовата книжка на работника или служителя.

Чл. 81. При прекратяване на трудовото правоотношение директорът или упълномощено от него длъжностно лице предава незабавно трудовата книжка на работника или служителя срещу подпис.

Чл. 82. Парични обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител се изплащат при спазване на законовите разпоредби на КТ.

Чл. 83. При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или слу­жител на основание на чл. 328, ал. 1, т. 2,3,5,11 и чл. 330, ал. 2, т. б от КТ задължи­телно се спазват разпоредбите на чл. 333 от КТ и Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ, изд. МНЗ и ЦСБПС (ДВ, бр. 33 от 1987 г).

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ПРОТИВОПОЖАРЕН  РЕЖИМ, ОХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ

 

Чл.84. Охранителен режим - правила

1.  Дежурният от помощния персонал пропуска външни лица в училището след представянето на лична карта и записването им в тетрадка за пропусквателния поток.

2.  Учениците влизат в учебната сграда след представяне на учениче­ска книжка или лична карта.

3.  по проект – видеонаблюдение.

Чл. 96. Противопожарен режим - правила

1.  Всеки служител при всекидневната си дейност изпълнява точно и навреме противопожарните правила и следи за тяхното изпълнение от други лица. Знае мястото на противопожарния уред, осигуряващ пожарната безопас­ност на работното му място, и начина за действие с него.

2.  В края на работното време всеки работник проверява и оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място и електрическите уреди, с които работи.

 

3. След приключване на работното време електрическите инсталации, силовите осветителните съоръжения (без дежурното осветление и денонощно работещите съоръжения) се изключват; след приключване на работния ден чис­тачките да отразяват в тетрадка, че ел. инсталации, силовите и осветителните съоръжения са изключени,водата е спряна и прозорците са затворени.

4. Необходимо е да се спазват и следните противопожарни изисквания:

 

-  да не се задръстват с горими и други материали пътищата за осъ­ществяване на успешно пожарогасене и за евакуация;

-  да не се подсилват електрическите предпазители. Изгорелите да се подменят с нови, стандартни за съответния номинален ток;

-  при спиране на електрическия ток да не се използват свещи и дру­ги средства с открит пламък. Да се използват електрически фенерчета, петромаксови лампи, ветроупорни фенери, осветление от акумулаторни батерии.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Трудовият колектив в училището се състои от педагогически и непедагогически персонал.

§ 2. Работниците и служителите в училището имат право да образуват син­дикални организации, които сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и определят своите функции.

§ 3. Директорът съдейства и създава условия за осъществяване на дейността на синдикалните организации.

§ 4. В училище може да се сключи само един колективен трудов договор меж­ду директора и синдикалните организации по реда на КТ.

§ 5. Общото събрание в училище се състои от всички работници и служители и само определя реда за своята работа.

§ 6. Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от по­ловината от работниците и служителите, и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

§ 7. Педагогическият съвет (ПС) е специализиран орган за разглеждане и реша­ване на основни педагогически въпроси, които са определени в ЗНП и ППЗНП.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 8. Този правилник се издава от директора на училището на основание чл. 181 от КТ и в съответствие със съществуващата нормативна уредба.

§ 9. Разпоредбите на правилника на вътрешния трудов ред не противоречат на нормативните актове и на колективния трудов договор.

§ 10. Настоящият правилник е задължителен за училищното ръководство, за педагогическия и непедагогическия персонал.

§ 11. Директорът запознава целия трудов колектив с настоящия правилник.

§ 12. Неизпълнението на правилника за вътрешния трудов ред е нарушение на трудовата дисциплина. За нарушение на правилника за вътрешния трудов ред се счита всяко неизпълнение на задълженията, посочени в правилника.

При констатиране на такива директорът на училището определя нака­занията съгласно действащите към момента разпоредби на КТ.

§ 13. Контролът по изпълнението на правилника се възлага на директора на училището.

§ 14. Правилникът влиза в сила от 15.09.2020 година.

 

Запознати с настоящият Правилник за вътрешния трудов ред в училище на 15.09.2020 година съгласно приложен списък.