ДНЕВЕН РЕЖИМ

НА СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”, ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 

СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец е с адрес  ул. „Манастирска” №1. Обучението се осъществява в два корпуса:

        Корпус І на пл. „Възраждане” № 1 от І до VІ клас

        Корпус ІІ на ул. „Манастирска” № 1 от VІІ до ХІІ клас

Обучението в СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец се осъщестява на основание Правилника на училището, Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на закона.

Дневния режим в училището е от 8:00 часа за редовните учебни занятия и от 12 часа до 18 часа за ПИГ.

Часът на класа е в понеделник – първи час, а учебните часове са по 40 минути. Голямотo междучасие след ІІ  e 20 минути и след V учебен час е с продължителност 15 минути.  

През учебната 2020-2021 г. в СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец ще се обучават  479 ученика в 25 паралелки и  13 полуинтернатни групи. Средищно училище с целодневна организация на обучение.

Директорът и помощник директорът работят по график в двата корпуса при 8 часов работен ден с един час обедна почивка.

Педагогическият персонал работи на годишен /седмичен/ норматив по утвърден от РИО и утвърдено седмично разписание от РЗЦ.

Дежурните екипи по график идват в училището 15 минути преди началото на първия учебен час и дежурят до приключване на учебните занятия.

Главният за деня дежурен учител замества директора/пом. директора/ при отсъствието му.

Учителите ЦДО са със седмично натоварване не по-малко от 30 часа работа с ученици и допълнителна дейности рамките на 8 часов работен ден.

Педагогическият съветник/Психолог/Логопед по график работи в корпус І и корпус ІІ с работно време от 8 часа до 17 часа при 8-часов работен ден и работа с деца, родители и учители  в рамките на 30 часа седмично.

Лекарският кабинет е със седалище в корпус І, ІІІ етаж с работно време от 8 часа до 15 часа обслужва всички ученици.

Канцеларията е със седалище в корпус ІІ, ІІІ етаж с работно време от 8 часа до 17 часа, съответно за ученици от 8 до 14 часа и за външни лица от 8 до 17 часа.

Библиотеката разполага с библиотечен фонд съсредоточен в  корпус ІІ, при работно време от 7:30 часа до 14:30 часа.

Родителските срещи се организират по желание на класните ръководители, родители и учителски съвет, но не по-малко от една родителска среща на година.

Помощния персонал е с продължителност на работния ден 8 часа, І смяна от 7:00 часа до 14:30 часа и ІІ смяна от 10 часа до 18 часа.

Огнярите през зимния сезон работят при ненормиран работен ден.

               

                                                                                                                                                    Директор:..............................

                                /Даниела Арабаджиева/