ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ГАЗИФИЦИРАНИТЕ ОБЕКТИ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА