Обществени поръчки - 2016 г.

 

ОБЯВА

 

На 31.08.2016 г. Директорът на СУ „Максим Райкович“ в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец през учебната 2016/2017 година”, по обособени позиции. 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 08.09.2016 г. в „Корпус” II, ет. 2, Кабинет – Канцелария с адрес: гр. Лясковец 5140, ул. „Манастирска” № 1.

       Офертите, представени в определения срок, се отварят на 09.09.2016 г. от 9.00 часа в сградата на СУ „Максим Райкович”, Корпус II, ет. 1, зала № 101 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА –

ДИРЕКТОР НА СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

документация за участие.pdf (5 MB)

Образец №1-13.rar (147 kB)

ЗАПОВЕД №773/08.08.2016.jpg (242802)

Информация за удължаване срока на обява.pdf (3689)

ПРОТОКОЛ за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №782/13.09.2016г..pdf (2993762)

Заповед №793/14.09.2016.jpg (209411)

Договор.pdf (2818773)

Информация за извършени плащания на 05.10.2016г.jpg (133807)

Информация за извършени плащания на 04.11.2016г.jpg (137473)

Информация за извършени плащания на 05.12.2016г.jpg (136665)

Информация за извършени плащания на 23.12.2016г.jpg (137426)

Информация за извършени плащания на 02.02.2017г.jpg (138347)

Информация за извършени плащания на 02.03.2017г.jpg (141459)

Информация за извършени плащания на 05.04.2017г.jpg (135638)

Информация за извършени плащания на 05.05.2017г.jpg (135484)

Информация за извършени плащания на 01.06.2017г.jpg (133603)

Информация за извършени плащания на 16.06.2017г.jpg (125273)

Информация за върната гаранция за изпълнен договор 05.07.2017г.jpg (217735)