Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец през учебната 2015/2016 година

О Б Я В А

На 02.09.2015 г. СОУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец” в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 3 от ЗОП, е обявил възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец през учебната 2015/2016 година”, по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция I „Доставка на закуски за учениците от I-IV клас от СОУ „Максим Райкович”;

- Обособена позиция II „Доставка на обяд за учениците от I-VIII клас от СОУ „Максим Райкович”.

  Публичната покана   е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП под уникален номер 9045500 със срок на публичен достъп  до 10.09.2015 г.

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на СОУ „Максим Райкович” в Профила на купувача на следния интернет адрес: https://sou-mrlc.com.

Офертите се приемат до 16.00 часа на 11.09.2015 г. в СОУ „Максим Райкович”, „Корпус” II, ет. 2,  Кабинет – Канцелария с адрес: гр. Лясковец 5140, ул. „Манастирска” № 1.

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 14.09.2015 г. от 10.00 часа в сградата на СОУ „Максим Райкович”, Корпус II, ет. 1, зала № 101 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1.

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА –

ДИРЕКТОР НА СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

 

Документация за участие.pdf

Образци 1-11.zip

Наредба 37 от 21.07.2009 за здравословното хранене на учениците.doc

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf

Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка.pdf 

Информация за извършени плащания по договор.jpg

Информация за извършени плащания по договор 05.11.2015.jpg

Информация за извършени плащания по договор 02.12.2015.jpg

Информация за извършени плащания по договор 23.12.2015.jpg

Информация за извършени плащания по договор 03.02.1016.jpg

Информация за извършени плащания по договор 07.03.2016.jpg

Информация за извършени плащания по договор 05.04.2016.jpg

Информация за извършени плащания по договор 28.04.2016.jpg

Информация за извършени плащания по договор 03.06.2016.jpg

Информация за извършени плащания по договор 17.06.2016.jpg

Информация за върната гаранция за изпълнен договор 21.06.2016.jpg