Обществени поръчки - 2014 г.

 ОБ Я В А

На 26.09.2014 г. СОУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец” в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 3 от ЗОП, е обявил процедура за възлагане чрез „публична покана” на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна по предварителни заявки за учениците в СОУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец”, по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция I „Доставка на закуски за учениците от I-IV клас от СОУ „Максим Райкович”;

- Обособена позиция II „Доставка на обяд за учениците от I-VIII клас от СОУ „Максим Райкович” по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Публичната покана е обявена на Портала на обществените поръчки в АОП със срок на публичен достъп  до 06.10.2014 г.

Публичната покана и документацията за участие в процедурата може да бъде намерена по електронен път на официалния сайт на Община Лясковец в Профила на купувача на следния Интернет адрес: https://sou-mrlc.com.

Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 10.10.2014 г. от 13.00 часа в сградата на СОУ „Максим Райкович”, Корпус II, ет. 1, зала № 101 на адрес: гр. Лясковец, ул. „Манастирска” № 1.

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ –

ДИРЕКТОР НА СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”

 

Naredba37.doc (89088)
Obrazec 1 Zaiavlenie za uchastie.doc (187392)
Obrazec 2 Tehn predlogenie.doc (192000)
Obrazec 3 Ztenovo predlogenie.doc (195072)
Obrazec 4 adm svedenia.doc (184320)
Obrazec 5 dekl tehn oborudvane.doc (199680)
Obrazec 6 Spisak tehn liza.doc (192512)
Obrazec 7 Dekl NASSR.doc (184320)
Obrazec 8 Dekl po chl 56 al 1 t 12 ot ZOP.doc (185344)
Obrazec 9 Dekl po chl 47 al 1 i 5 ot ZOP.doc (201216)
Obrazec 10 dekl po chl 56 al 1 t 8 ot ZOP.doc (45568)
Obrazec 11 Saglasie podizpalnitel.doc (44544)
Obrazec 12 Dekl obedinenie.doc (187904)
Prilogenie No 1 Opisanie predmeta i ukazania.doc (333824)
Prilogenie No 2 Techn specifikazia.doc (220160)
Prilogenie No 3 Metodika ozenka.doc (228352)
Prilogenie No 4 Proekt dogovor.doc (242176)
publichna pokana.pdf (1284486)
ЗАПОВЕД ПРОЦЕДУРА.pdf (2008062)

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.pdf (2418339)

ДОГОВОР - ХРАНЕНЕ 11.14Г..pdf (2780562)