СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец предлага 24 извънкласни дейности през учебната 2016-2017 година, които имат за цел преодоляване на обучителните затруднения на учениците и дейности по интереси, които да развиват техните способностите.

Извънкласните дейности се провеждат извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих и физическа активност или през почивните дни и ваканциите. Времетраенето е с продължителност на 1 учебен час.