Квалификация на педагогическите кадри

Екипът на СУ „Максим Райкович“  се усъвършенства с обучения

В периода  15.07.2021г. – 17.07. 2021г.  се проведе присъствено обучение  по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Педагогическите специалисти от СУ „Максим Райкович“ се обучаваха на тема „Дистанционно училище“ с обучаващата организация - Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД.

По време на обучението, преподавателите  работиха по проблеми свързани с дистанционното обучение на учениците.  Бяха споделени практики и предложени начини за справяне с трудностите, продиктувани от онлайн обучението.

СУ „Максим Райкович“ изразява своите благодарности към обучителната фирма за прекрасната организация и на лекторите  г-н Светослав Маринов и г-жа Геновева Георгиева.

 

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Квалификация на педагогическите кадри

На 2 и 3 Март 2015 година педагози от училището участваха в online семинар на тема "Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа" с лектор Доктор Стефания Димитрова.  

На 21-22 Ноември 2014 година се проведе пътуващ семинар Дряново - Габрово с педагогическия състав на училището.

На  5 Септември 2014 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка Цонкова.


На 14 Декември 2013 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка Цонкова.

 

Галерия: Квалификация на педагогическите кадри