Работа по проект - Подкрепа за успех

 

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

 1. „Уча се да пиша"- група по БЕЛ
 2. „Език мой роден" - група по БЕЛ
 3. „Смятането - лесно и интересно" - група по Математика
 4. Математика за VI клас - група по Математика
 5. „В света на числата" - група по Математика
 6. „Математиката - трудна или лесна" - група по математика
 7. „Езиков помощник" - група по БЕЛ

 

Ръководители на групи:

 1. Малинка Ангелова
 2. Марияна Георгиева
 3. София Илиева
 4. Мариана Жилиева
 5. Мариана Саркизова
 6. Вася Николова
 7. Божидар Василев


Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове