Стефка Обрешкова Чешмичкова

Стефка Обрешкова Чешмичкова

 

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

Магистър - Начална училищна педагогика, Информатика

                               III ПКС