ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

В СУ "Максим Райкович", гр. Лясковец стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Стартира и анкетно проучване сред учениците, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа.