ПОКАНА

ПОКАНА

    Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел "Училищно настоятелство" при СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно годишно събрание на членовете на сдружението на 28 март 2016 година от 17 часа в зала 101 на Корпус 2 на училището, ул. "Манастирска" №1, при следния дневен ред:

  1. Регистрация на членовете на сдружението - 16:30-17:00 часа.
  2. Отчетен доклад и финансов отчет за дейността на 2015 година.
  3. Дейности, свързани с участие в проекти.
  4. Избор на ново ръководство. 

    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното общо събрание ще се проведе в същия ден от 18:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.