ПОКАНА СБУ - ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА СБУ - ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

П О К А Н А

Отчетно-изборно събрание на СБУ към КНСБ в

СУ “Максим Райкович”

Адрес: гр.Лясковец, ул. “Манастирска” № 1

 

На 16.02.2017 година от 14:00 часа се свиква общо събрание  на СБУ към КНСБ в СУ “Максим Райкович” – гр. Лясковец.    

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.   Отчет на дейността на синдикалната органзация за 2013-2016 година.

2.   Доклад на ревизионната комисия и касиера.

3.   Избор на комисия по предложенията и изборите.

4.   Избор на ръководство – председател, протоколчик, касиер, ревизионна комисия.

5.   Избор на стачен комитет.

6.   Избор на делегати за общинската конференция на СБУ.

Поканата е поставена на видно място в двете сгради на СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец – табла съобщения.

При липса на кворум, един час след обявения начален час се провежда събранието.

 

гр. Лясковец                                          Председател:....../п/.....

08.02.2017 г.                                         /Цветан Цветанов/