СТРАТЕГИЯ

за младежки дейности

на младежки парламент

при СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец

2014 – 2015 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

         Грижата за младите  хора  е  най-важната  кауза,  за  да  осигурим Европейско развитие на България.Създаването на благоприятни условия за училищно образование, неформално обучение, за професионално, социално иличностно реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически живот, за приобщаването им към  управлението на местно, областно и национално нивор  ще  допринесе  за подобряване на демографската ситуация и е значим фактор не само за преодоляване на кризата, но и за повишаване качеството на живот, както и за постигане на целите на Европейския съюз. В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да положи грижи за развитието на компетентни и предприемчиви младежи и да ги насочи към активен обществен живот.

Нашата стратегия е насочена към постигане на целите и изпълнение на мелките за развитие на младите хора, за мобилизиране на нашия потенциал, създаване на повече възможности в областта на образованието, подобряване достъпа и пълноценно участие в училищния и обществения живот насърчаване на взаимната солидарност между младите хора.

 

Общи цели

 

1.     Създаване на равни възможности за всички млади хора в областта на образованието

2.     Насърчаване на активната им гражданска позиция

3.     Социално приобщаване и солидарност

 

ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ

С навършването на 14 години започва периодът на юношеството, в който ние оформяме своята идинтичност, интереси и бъдеща

ориентация за развитие, изпитваме силна потребност от себеутвърждаване и доверие.

·         Голяма част от учениците отпадат, въпреки използването на иновационни методи и подходи. Те нямат придобита професионална квалификация и техните бъдещи възможности се ограничават

·          Интересът сред младите хора към четенето на книги се срива.

 

 

 

Стратегически цели

1.     Да насочим вниманието на училището,обществото към нашите проблеми, почувствани и осъзнати от самите тях.

2.     Да работим и участваме в управлението на Община Лясковец със свои свежи идеи -  идеите на младите хора, свободно да изразяваме мнението, да поемаме отговорности и участие в изграждане бъдещето на нашия град и община.

3.     Да защитаваме интересите на учениците от СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец, като подпомагаме и младежите със СОП за по-пълното им интегриране в обществото, младежите в социален риск и застрашените от отпадане ученици.

4.     Да насърчаваме изследователският интерес  на учениците от СОУ "Максим Райкович", гр. Лясковец  в изготвянето и осъществяването на проектите на училището.

5.     Да участваме активно при отбелязване на празниците в Община Лясковец и официалните празници на страната.

6.     Да консултираме и разясняваме гражданските права и задължения на децата и младежите от СОУ "Максим Райкович".

7.     Създаване  на  благоприятна  среда  за  професионална  реализация  и кариерно   развитие  на  учениците от СОУ "Максим Райкович", град Лясковец.

8.     Насърчаване здравословния начин на живот сред учениците на училището:

- създване на нови форми на здравно образование чрез метода "Връстници обучават връстници";

-насърчаване физическата активност и спорта сред младите хора

- повишаване на сексуалната култура сред младите хора

9.     Сътрудничеството между младежкия парламент и социалните работници за работа с ученици в социален риск.

10.                       Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти.

11.                       Развитие на културата на пътна безопасност сред младите хора

 

РОЛЯ НА МЛАДЕЖКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

         Младежкият парламент работи в тясно сътрудничество с училищното ръководтво и  местната власт.Младежкият парламент координира интересите на младите хора и учениците на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец в различни области - образование, култура, спорт, екология, здравеопазване и свободно време.

 

ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

1.     Привличане на външни финансови ресурси чрез работа по проекти

2.     Осигуряване на средства от общинския бюджет за младежки дейности

3.     Осигуравне на подкрепа от Община Лясковец за целенасочени дейности за младежко развитие чрез средства от фондовете на ЕС.

НАШАТА ВИЗИЯ

 

1.     Центърът на света е там, където живеем. А как живеем – това вече зависи от самите нас.

2.     Изразът “Не може” няма място в днешния ни ден. Важно е какво искаме да постигнем и как да го направим. В нашия век толерантността между поколенията трябва да прерастне в партньорство.

3.     Ние се ръководим и преценяваме от позицията на свободни хора.

4.     Всеки един наш успех е успех на училището, на Общината, на нашата страна - България.

5.     Войните и тероризмът са зло, затова издигаме във висше благо мира и ненасилието.

6.     Нашите имена, фамилии, езици, религии и цвят на кожата може да са различни, но в същността си всички сме еднакви, всички сме хора.

7.     Ние искаме да живеем, а първостепенен фактор за това е здравето ни  и чистата околна среда.

8.     Основа на нашето добро бъдеще е качественото образование.

9.     Културата ни дава идентичност и усещане за съществуване.

10.                       Обществата ни се променят бързо и е жизнено важно да запазим културното си наследство.

11.                       Ние младите хора имаме право да живеем, да се развиваме и да бъдем част от обществото.

12.                       Всички имаме равни права независимо от нашия пол, социално положение, езика, който говорим, цвета на кожата ни, религията ни, физическото ни здраве.

13.                       Ние, младите хора имаме право да изразяваме свободно мнението си и да вземаме участие в процеса на вземането на решения. Възрастните са длъжни да ни изслушват и да вземат предвид нашите идеите