Прогимназиален етап на основното образование

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
V а,б,в клас -  прием 2019/2020
Образователна степен: ОСНОВНА            
Етап : Прогимназиален          
  Културно - образователни области                                                 учебни предмети Основна степен - прогимназиален  етап
  Класове       Общо
    V VI VII VIII  
    2013/2014 2013/2015 2015/2016 2016/2017  
    34 34 34 34  
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/          
1. Български език и литература         680
  Български език и литература 170 170 170 170 680
    5 5 5 5  
2. Чужди езици         442
  I чужд език -  Английски език 119 119 102 102 442
    3,5 3,5 3 3  
3. Математика, информатика и информационни технологии         680
  Математика 136 136 136 136 544
    4 4 4 4  
  Информационни технологии 34 34 34 34 136
    1 1 1 1  
4. Обществени науки и гражданско образование         442
  История и цивилизация 68 68 51 51 238
    2 2 1,5 1,5  
  География и икономика 51 51 51 51 204
    1,5 1,5 1,5 1,5  
5. Природни науки и екология         510
  Човекът и природата 85 85     170
    2,5 2,5      
  Биология и здравно образование     68 68 136
        2 2  
  Физика и астрономия     51 51 102
        1,5 1,5  
  Химия и опазване на околната среда     51 51 102
        1,5 1,5  
6. Изкуства         442
  Музика 51 68 51 51 221
    1,5 2 1,5 1,5  
  Изобразително изкуство 68 51 51 51 221
    2 1,5 1,5 1,5  
7. Бит и технологии         170
  Домашна техника и икономика 51 51     102
    1,5 1,5      
  Технологии     34 34 68
        1 1  
8. Физическа култура и спорт         306
  Физическо възпитание и спорт 85 85 68 68 306
    2,5 2,5 2 2  
  Общо за ЗП 918 918 918 918 3672
    27 27 27 27  
Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/ 102 102 102 102 408
    3 3 3 3  
  Математика 34 34 34 34 136
    1 1 1 1  
  Информационни технологии 34 34 34 34 136
    1 1 1 1  
  Български език и литература 34 34 34 34 136
    1 1 1 1  
  ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП: 1020 1020 1020 1020 4080
    30 30 30 30  
В. СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА / СИП / 136 136 136 136 544
    4 4 4 4  
            0
             
  ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП: 1156 1156 1156 1156 4624
  ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:          
1. Физическо възпитание и спорт - модулно обучение 34 34 34 34 136
    1 1 1 1  
2. Час на класа в т.ч. безопасност на движението 34 34 34 34 136
    1 1 1 1