НАЧАЛЕН ЕТАП

 

училище: СОУ " Максим Райкович", гр. Лясковец
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
І а, б клас -  прием 2015/2016
Образователна степен: ОСНОВНА            
Етап : НАЧАЛЕН          
  Културно - образователни области                                                 учебни предмети Основна степен - начален етап
  Класове       Общо
    I ІІ ІІІ IV  
    2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018  
  Учебни седмици 31 32 32 32  
А. Задължителна подготовка /ЗП/          
1. Български език и литература         889
  Български език и литература 217 224 224 224 889
    7 7 7 7  
2. Чужди езици         256
  I чужд език -  ………………………. език   64 96 96 256
      2 3 3  
3. Математика, информатика и информационни технологии         476
  Математика 124 112 112 128 476
    4 3,5 3,5 4  
  Информатика          
  Информационни технологии          
4. Обществени науки и гражданско образование         111
  Роден край 31       31
    1        
  Човекът и общество     48 32 80
        1,5 1  
5. Природни науки и екология         112
  Околен свят   32     32
      1      
  Човекът и природа     32 48 80
        1 1,5  
6. Изкуства         444
  Музика 62 64 48 48 222
    2 2 1,5 1,5  
  Изобразително изкуство 62 48 64 48 222
    2 1,5 2 1,5  
7. Бит и технологии         127
  Домашен бит и техника 31 32 32 32 127
    1 1 1 1  
8. Физкултура и спорт         286
  Физическо възпитание и спорт 62 64 80 80 286
    2 2 2,5 2,5  
  Общо за ЗП 589 640 736 736 2701
    19 20 23 23  
Б. Задължително избираема подготовка 93 64 64 64 285
    3 2 2 2  
  Български език и литература 31 32 32 32 127
    1 1 1 1  
  Математика 31 32 32   95
    1 1 1    
  Домашен бит и техника 31       31
    1        
  Човекът и общество       32 32
          1  
  Общо за ЗП+ЗИП 682 704 800 800 2986
    22 22 25 25  
В. Свободноизбираема подготовка 124 128 128 128 508
    4 4 4 4  
            0
             
            0
             
            0
             
            0
             
  Общо ЗП+ЗИП+СИП 806 832 928 928 3494
Г. Други дейности          
  Час на класа, в т.ч. безопасност на движението 31 32 32 32 127
    1 1 1 1  
  Модулно обучение по физическо възпитание и спорт 31 32 32 32 127
    1 1 1 1